Aktualności

Nowy projekt komputerowy

07-11-2018
 
 
Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie z Programu „Ja w Internecie” na organizację bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia.
 
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności mieszkańców gminy w zakresie poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online przy załatwianiu spraw urzędowych, takich jak składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy wniosków 500+ a także sprawnego poruszania się na portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu w prowadzeniu własnej działalności biznesowej.
 
Przed rozpoczęciem szkoleń Fundacja Legalna Kultura, będąca operatorem Programu, przeszkoli lokalnych instruktorów, którzy będą prowadzili poszczególne moduły szkoleniowe. Zdobycie przez instruktorów nowych umiejętności z zakresu uczenia osób dorosłych będzie stanowiło wartość dodaną realizowanego projektu i umożliwi, również po zakończeniu finansowania, tworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy.
 
Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin zegarowych z następujących modułów tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” oraz „Kultura w sieci”. Grupy szkoleniowe zostaną określone na podstawie testu kompetencyjnego wypełnianego przez każdego uczestnika. Odpowiednie dostosowanie oferty szkoleniowej do poziomu konkretnej grupy, przełożyć się na lepsze rezultaty w postaci zwiększenia wiedzy, kompetencji i w efekcie większą efektywność realizowanych szkoleń. Na zakończenie kursu każdy  uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. 
Ze środków projektu zostanie zakupionych również 13 przenośnych komputerów, które pozwolą na sprawne i efektywne prowadzenie szkoleń, a po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zostaną przekazane do placówek oświatowych z terenu gminy. 
 
Gmina Pomiechówek na realizację projektu pozyskała kwotę w wysokości 80 640 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, gdyż w Programie nie był wymagany wkład własny.
Projekt realizowany będzie od października 2018 r. do końca lipca 2019 r.  Szkolenia rozpoczną się w styczniu 2019 roku. 
 
Realizacja projektu z całą pewnością przyczyni się do osiągnięcia celu programu tj. zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Dzięki prowadzonej akcji informacyjno-promocyjnej realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie podnoszenia własnych kompetencji cyfrowych oraz korzyści z korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, przy załatwianiu codziennych spraw.
 
Program „Ja w Internecie” finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga Grantobiorców pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.
 
Już dziś zapraszamy do udziału w projekcie!
 
Więcej informacji dot. Programu:
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozliczeń
Marta Mostowska tel. 22 765 23 31. 
 
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl