Komunikaty

Bezpłatne szkolenia LGD

07-11-2018

Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD: 13.11.2018r. - 2.01.2019r.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje, że zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 1 987 342 zł

Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru:  1 000 000 zł

Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych -  Limit naboru: 400 000 zł

Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne –  Limit naboru: 102 974,76 zł

Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia  zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru – Limit naboru: 543 313,67 zł.

 

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

 

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

 

Usługi doradztwa świadczone są w formie bezpośrednich spotkań w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi (Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica - pokój nr 5 na parterze) - po uprzednim umówieniu telefonicznym na spotkanie pod nr telefonu: 23 691 88 55, 502 240 357 w terminie od 13 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019 r. w następujących godzinach:

 

poniedziałek       9.00 - 15.00

wtorek             10.00 - 16.00

środa                 9.00 - 15.00

czwartek            9.00 - 15.00

piątek                9.00 - 15.00

 

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.

 

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.

LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od terminie od 13 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na spotkania.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl