Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Posiedzenie komisji

10-10-2018
 
W dniu 11 października 2018 r. o godz.14:00 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Pomiechówek, z następującym porządkiem obrad:
 
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2.Omówienie projektu uchwały w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
- zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
3.Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
5.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/83/2003 w sprawie przekształcenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pomiechówku.
6.Omówienie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
7.Omówienie projektu uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
8.Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pomiechówek na lata 2018 – 2021”.
9.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25.03.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/335/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.09.2018 r. 
10.Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko w Gminie Pomiechówek.
11.Omówienie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie posiedzenia.
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl