maszty_p.jpg
28.06.2024

Wybory sołtysa wsi Wymysły

W związku z zarządzeniem nr 95/2024 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa informujemy, że wyborcze zebranie mieszkańców sołectwa Wymysły odbędzie się w dniu 4 lipca 2024 roku, o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Wymysły.

Jednocześnie informuję, że dla prawomocności zebrania wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Jeżeli w wyznaczonym terminie zabraknie quorum, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Wybór sołtysa wsi:
  •     zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
  •     powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  •     przeprowadzenie głosowania tajnego,
  •     podsumowanie i ogłoszenie wyników głosowania.
  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie zebrania.