maszty_p.jpg
28.11.2022

XL Sesja Rady Gminy Pomiechówek

W dniu 2 grudnia 2022 r. o godz.8:15 w sali konferencyjnej CIS, odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Pomiechówek.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Pomiechówek.
 4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych Gminy Pomiechówek, pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2021.
 5. Sprawozdanie z działalności oświaty w Gminie Pomiechówek za rok szkolny 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Pomiechówek a Powiatem Nowodworskim.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami Rady Gminy Pomiechówek.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.