Jak legalnie wyciąć drzewa

Zmiana ustawy o ochronie przyrody - od 17 czerwca 2017 r. nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody. Niesie ona za sobą sporo zmian, w szczególności dla osób fizycznych, które nie mogą z taką łatwością usuwać drzew z własnych nieruchomości.

Najistotniejszą zmianą dotyczącą wszystkich mieszkańców gminy Pomiechówek jest obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną, jeżeli jego obwód, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte;
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy Pomiechówek dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że wójt gminy Pomiechówek nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Usunięcie drzewa bez wymaganego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem kary pieniężnej.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – o obwodach pni powyżej 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - o obwodach pni powyżej 65 cm i pozostałych drzew – o obwodach pni powyżej 50 cm.

Ponadto niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).

Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od 15 października do końca lutego.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń