Informacja o uprawie maku i konopi włóknistych

INFORMACJE O UPRAWIE MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH

W przypadku zainteresowania uprawą maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Pomiechówek należy sprawę  zgłosić do tutejszego urzędu w terminie do dnia 27 września roku poprzedzającego planowaną uprawę.

Zgłoszenie musi zawierać:

  • informację o proponowanej wielkości uprawy (powierzchnia),
  • imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • miejsce zamieszkania/adres siedziby zgłaszającego,
  • dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
  • gatunek uprawy (mak, konopie włókniste),
  • nr działki ewidencyjnej.

Tutejszy urząd zgłosi zebrane dane w ramach propozycji do przygotowywanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wnioski odnośnie planowanej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa mazowieckiego mogą być także składane przez podmioty posiadające zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu. Zgłoszona przez te podmioty powierzchnia pod uprawę, zostanie również uwzględniona w ww. uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw. Producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy zobowiązani są do zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku 
i/lub konopi włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy, do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl