raport 2023 okladka a.jpg
19.06.2024

Raport o stanie gminy za rok 2023

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami) Wójt Gminy Pomiechówek przedstawia Raport o stanie gminy Pomiechówek za 2023 rok.

Raport o stanie gminy to dokument sporządzany corocznie, który wójt przedstawia radzie gminy. Dokument ten podsumowuje najważniejsze wydarzenia i działania w roku 2023, zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Pomiechówek  stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, po zakończeniu której radni będą głosowali w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

W debacie nad  Raportem o stanie gminy Pomiechówek za 2023 rok, zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do przewodniczącego Rady Gminy Pomiechówek, w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek, w godzinach pracy urzędu, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15:30. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Raport o stanie Gminy Pomiechówek przekazano radnym gminy oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pomiechówek.

        

Przewodniczący

Rady Gminy Pomiechówek

Jan Drzazgowski

Inne aktualności

Więcej  aktualności o: Przejdź do strony z aktualnościami