Komunikaty

Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

05-11-2019

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

WNGP.6845.15.2019.MK (2)

 

 Wójt Gminy Pomiechówek, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/93/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w Nowym Modlinie i swojego Zarządzenia nr 100/2019 z dnia 31 października 2019 r., podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomości:

Numer działki ewidencyjnej:

2/1, 5, 6/4, 6/48, 6/49, 6/50, 6/51, 6/52, 6/55, 6/62, 6/67, 6/75, 6/77, 6/78,  6/83, 6/86, 6/88, 6/92, 6/93, 6/96, 6/98, 6/99, 6/100, 6/101, 6/102, 6/107, 63, 103, 104/24, 104/31, 104/41, 104/44, 104/52, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5,  313/32

Numer i nazwa

obrębu ewidencyjnego:

15- Nowy Modlin

Oznaczenie księgi wieczystej:

WA1N/00075186/8,  WA1N/00073471/9, WA1N/00075923/7, WA1N/00074833/2, WA1N/00072371/1, WA1N/00024840/9

Łączna powierzchnia:

13,6226 ha

Opis nieruchomości i sposób

jej zagospodarowania:

Nieruchomości  zagospodarowane na wewnątrzstrefowy układ komunikacyjny.                                                       

Na nieruchomościach znajduje się m.in. nawierzchnia bitumiczna, chodniki z kostki betonowej, zatoki autobusowe, pobocza z kruszywa łamanego, rowy, tereny zielone i oświetlenie uliczne.

Przeznaczenie nieruchomości:

Pod wewnątrzstrefowy układ komunikacyjny.  

Okres dzierżawy:

 7 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:

 6800,00 zł

Opłaty z tytułu dzierżawy:

- czynsz dzierżawny + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury,

- podatki i opłaty związane z dzierżawionym gruntem

Terminy zapłaty czynszu:

do 31 marca każdego roku (z dołu)

Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego:

Coroczna waloryzacja o ogłaszany przez Prezesa GUS średnioroczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres poprzednich 12 miesięcy kalendarzowych.

    

Termin na składanie do Urzędu Gminy Pomiechówek pisemnych wniosków i zastrzeżeń dotyczących wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości upływa z dniem 26 listopada 2019 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (pokój nr 12) w godz. 800-1400, telefon (22) 765 27 12.

              

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl