CEEB.jpg

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. dla właścicieli i zarządców budynków przybył nowy obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. W przypadku budynków nowopowstałych (po 01 lipca 2021 roku) obowiązek złożenia deklaracji wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw, natomiast dla budynków już istniejących obowiązek złożenia przedmiotowej deklaracji wynosi 12 miesięcy.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Deklarację do CEEB można złożyć w następujący sposób:

- w formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie: https://zone.gunb.gov.pl  (preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu),

- w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Pomiechówku. 

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

– adres e-mail (opcjonalnie).

Link do filmu na kanale youtube dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br.

Poniżej załączamy deklaracje dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A dla budynków i lokali zamieszkałych oraz formularz B dla budynków i lokali niezamieszkałych.