smieci_20220203114915.jpg

Opłaty

Zgodnie z przyjętą w grudniu 2022 r. uchwałą od 1 stycznia 2023 r. w gminie obowiązują stawki:

  • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 29,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uiszcza się bez wezwania, do dnia wskazanego w harmonogramie, za miesiąc którego dotyczy.
  • Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie 59,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
  • Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,20 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi takie jak:

  • Kompostownik powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w półcieniu, w miejscu chroniącym przed bezpośrednim działaniem słońca oraz wiatru (ale przewiewnym),
  • Materiał w kompostowniku nie powinien być ubity,
  • Kompost powinien być cały czas wilgotny, ale nie mokry (po ściśnięciu nie powinna z niego lecieć woda).


Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym nie mogą tego rodzaju odpadów przekazywać w ramach systemu gminnego do odbioru sprzed posesji. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu bioodpadów na swojej nieruchomości: nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! PŁATNOSCI NA KONTA INDYWIDUALNE!

Płatności za odbiór odpadów komunalnych dokonujemy na indywidualne numery kont bankowych, które otrzymaliście Państwo w związku ze złożoną deklaracją. Apelujemy, by przy dokonywanych wpłatach podawać właściwy numer konta.

Płatności można dokonać:

  • przelewem na konto
  • bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim
  • w placówkach pocztowych podając dane identyfikujące (nazwisko i imię) składającego deklarację, adres nieruchomości oraz okres jakiego dotyczy wpłata.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek przy ul. Szkolnej 1a, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 13 lub pod nr tel. 22 765 27 22.