ZZK_9759.JPG

Przydomowe kompostowniki

Przydomowe kompostowniki dobrym przykładem ochrony środowiska

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy sami zagospodarowują odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach będą płacili mniej za odbiór odpadów komunalnych. Kompostowanie to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, która polega na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy. Dzięki kompostowaniu odpadków organicznych możemy otrzymać wartościowy nawóz.

Zakładanie kompostownika

Kompostownik powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w półcieniu, w miejscu chroniącym przed bezpośrednim działaniem słońca oraz wiatru (ale przewiewnym), materiał w kompostowniku nie powinien być ubity, kompost powinien być cały czas wilgotny, ale nie mokry (po ściśnięciu nie powinna z niego lecieć woda). Kompostownik nie powinien mieć dna (aby do materii mogły dostać się mikroorganizmy i aby nadmiar wody mógł swobodnie odpływać). Warstwy powinny mieć grubość nie większą niż 20 cm. Układanie ściętej trawy, liści i resztek roślin w zbyt grubych warstwach szybko doprowadzi do gnicia, gdyż utrudniony jest dostęp powietrza

Właściciele kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym NIE mogą wystawiać tych odpadów w workach koloru brązowego i przekazywać w ramach systemu gminnego do odbioru sprzed posesji.

Co można wrzucać do kompostownika?

  • ściętą trawę, liście z drzew i krzewów, resztki roślin ozdobnych i warzyw (bez objawów chorób), chwasty (które nie zawiązały jeszcze nasion), owoce - uszkodzone i obite, rozdrobnione gałęzie oraz drobne gałązki, darń, igliwie, korę, trociny, odpady roślinne z gospodarstwa domowego - obierki z warzyw i owoców, resztki potraw, zużyte torebki herbaciane, popiół drzewny (np. z kominka), szary papier (czysty i niezadrukowany), wysuszony osad z oczka wodnego.

Czego nie powinno się kompostować?

  • owoców i warzyw z wyraźnymi objawami chorób, skórki owoców cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie), chwastów z dojrzałymi nasionami oraz m.in. perzu i innych mogących rosnąć z kłącza, dużych, nierozdrobnionych gałęzi, mięsa, kości, zadrukowanego papieru, popiołu z innych materiałów niż drewno, szkła, plastiku, metali, gruzu, piasku, środków chemicznych, zakonserwowanych solą lub octem odpadków, resztek potraw zawierających dużą ilość tłuszczy, liści orzecha włoskiego, odchodów, skórek cytrusów.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. odległości kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 30 m;

2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m;

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.

przydomowy_kompostownik.jpg [284.19 KB]