ZAN_0658.jpg

Wywóz nieczystości płynnych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016, poz. 250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Pomiechówku. W załączniku podajemy również wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Pomiechówek w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Pomiechówek.