maszty_p.jpg
22.11.2022

Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2022

Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2022.

Wójt Gminy Pomiechówek zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2023.

Konsultacje inicjowane są zgodnie z Uchwałą nr LIII/304/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje trwają od 22 listopada 2022 roku do 6 grudnia 2022 roku. Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego oraz umożliwia powierzenie lub wspierania zadań publicznych. Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.bip.pomiechowek.pl, na stronie internetowej gminy Pomiechówek www.pomiechowek.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pomiechówek.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać: w terminie do 6 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek, listownie na adres: Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek lub drogą elektroniczną na e-mail: urzad@pomiechowek.pl

Projekt programu zamieszczamy poniżej