maszty_p.jpg
15.06.2022

XXXIV Sesja Rady Gminy Pomiechówek

W dniu 23 czerwca 2022 r. o godz.8:45 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Pomiechówek w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, ul. Nasielska 3.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Pomiechówek.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku za 2021 rok.
 5. Przyjęcie „oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 i prognozę na rok 2022”.
 6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 8. Raport o stanie gminy Pomiechówek za 2021 rok:
  • Debata nad raportem;
  • Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Pomiechówek.
 9. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy Pomiechówek za 2021 r.:
  • Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok;
  • Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za 2021 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pomiechówek;
  • Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek;
  • Dyskusja dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za 2021 rok;
  • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za rok 2021;
  • Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pomiechówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Modlin w gminie Pomiechówek
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pomiechówek uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu kompleksu rekreacyjnego w Pomiechowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu świetlicy wiejskiej w Pomiechówku ulica Wojska Polskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Malucha w Pomiechówku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
 19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy Pomiechówek.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.


Poniżej załączamy plik z Raportem o stanie gminy Pomiechówek za rok 2021 oraz zaproszenie do udziału w debacie nad raportem wraz z formularzem zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie.